Nadomestno izpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov v invalidskem podjetju Birografika BORI d.o.o.

Ali tudi v vašem podjetju plačujete obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot? Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov morate tako mesečno Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS (v nadaljevanju Sklad) plačevati v podjetju 70% minimalne plače za vsakega manjkajočega invalida. V kolikor ste eden izmed tistih delodajalcev, ki kvote z zaposlenimi invalidi ne izpolnjuje, lahko svojo obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov delno ali v celoti znižate ravno s poslovnim sodelovanjem z nami.

Podjetje s polnim nazivom BIROGRAFIKA BORI Invalidsko podjetje za usposabljanje in  zaposlovanje invalidov d.o.o., kot že ime pove samo, je družbeno odgovorno podjetje z vizijo zaposlovanja ter ohranjanja delovnih mest namenjenih distrofikom in drugim invalidom. Podjetje ima status invalidskega podjetja, kar mu omogoča, da druga podjetja na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Birografika BORI d.o.o., namesto obveznega plačevanja prispevkov zadostijo zahtevam glede invalidskih kvot.

 

Strošek dela za nadomestno izpolnitev kvote

Za priznanje nadomestne izpolnitve kvote se upošteva vrednost stroškov dela v opravljenih storitvah, pri čemer mora na letni ravni vrednost stroškov dela v opravljenih storitvah znašati najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega manjkajočega invalida. V Birografiki BORI d.o.o. se strošek dela razlikuje glede na vrsto opravljenih storitev ter je izražen v odstotku od opravljenih neto vrednosti storitev. Aktualen odstotek, ki predstavlja strošek dela v podjetju Birografika BORI d.o.o. glede na realizirane neto vrednosti opravljenih bodisi tiskarskih storitev bodisi storitev kopiranja, je moč razbrati na spletni strani podjetja v predstavitvi invalidskih kvot.

 

Postopek za uveljavitev nadometne izpolnitve kvote

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju. Kvotni zavezanec mora najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe nameravano nadomestno izpolnjevanje kvote javiti na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS z najavo prek elektronskega portala SVZI.Net, kjer se izpolni elektronski obrazec in pripne skenirana pogodba oz. dodatek. Sklad upošteva nadomestno izpolnjevanje kvote od začetka meseca, v mesecu, ko se najava izvede.

Pogodba namenjena nadomestni izpolnitvi invalidskih kvot je vselej vezana na koledarsko leto in se z novim koledarskim letom sklene nova pogodba. Realiziran strošek dela se s potekom starega koledarskega leta v novo ne prenaša, medtem ko se znotraj koledarskega leta realizacija prenaša in kopiči vse do uveljavitve posamične invalidske kvote.

Kvotni zavezanec mora o izpolnitvi kvote mesečno poročati prek spletnega portala Sklada, in sicer do zadnjega dneva v mesecu za pretekli mesec. Obrazec mesečnega poročila mora nato potrditi odgovorna oseba kvotnega zavezanca in odgovorna oseba v našem podjetju.

Za kvotne zavezance, ki se prvič srečujejo z zakonsko rešitvijo nadomestne izpolnitve invalidskih kvot, morda deluje postopek posluževanja te možnosti na prvi pogled zahteven, vendar to v praksi nikakor ne drži. V našem podjetju vam svetujemo in nudimo pomoč tako pri pripravi pogodbe namenjene nadomestnemu izpolnjevanju kvot, kot zanesljivi poslovni partner poskrbimo za vaša naročila ter nudimo pomoč pri pripravi mesečnega poročila, vi pa za svoj denar, ki bi ga sicer odvedli Skladu, prejmete širok nabor grafično-tiskarskih storitev ter obenem izkažete družbeno odgovornost, saj s tem spodbujate odpiranje novih in podpirate ohranjanje obstoječih delovnih mest invalidov v našem invalidskem podjetju.    

 

Več informacij o nadomestni izpolnitvi kvote lahko najdete na spletni strani Sklada.

 

Uporabite kalkulator na naši spletni strani za lažji izračun prihranka pri nadomestni izpolnitvi invalidske kvote, kontaktirajte nas in poslovno sodelovanje se lahko prične!

kalkulator invalidske kvote